Rekvalifikační kurzy hrazené Úřadem práce

22.03.2024

Svět práce se výrazně proměňuje. Vaše odborné znalosti jsou cenné a zaměstnavatelé je potřebují. Začněte se vzdělávat, abyste získali nové pracovní příležitosti nebo upevnili svou pozici na trhu práce.

K čemu slouží rekvalifikace

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace. Může se jednat o prohloubení vašich již existujících znalostí, rozšíření vašeho záběru nebo studium zcela nové disciplíny. Jejím hlavním cílem je zlepšit vaši pozici na pracovním trhu. 

Díky rekvalifikaci totiž získáte více znalostí, které zaměstnavatelé oceňují. Nejvíce se pak hodí pro ty, kteří nemají buď kvalifikaci žádnou nebo se svou současnou kvalifikací nejsou schopni najít práci.

U rekvalifikací nabízených úřadem práce je potřeba splňovat pět základních podmínek:

  • Musíte být v evidenci pracovního úřadu jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  • Musíte mít kvalifikační předpoklady pro zvládnutí rekvalifikačního kurzu a pro následný výkon práce, kterou na základě rekvalifikace může získat. Je tedy třeba, abyste měli např. potřebný stupeň vzdělání.
  • Musíte být pro absolvování kurzu a následnou práci zdravotně způsobilí.
  • Rekvalifikace musí být potřebná. Potřebnost se určuje na základě toho, jakou má osoba současnou kvalifikaci a zda ji tato současná kvalifikace nepostačuje k získání vhodné práce.
  • Rekvalifikace musí být účelná. Účelnost se posuzuje na základě toho, zda nová kvalifikace pomůže dané osobě se získáním vhodné práce.

Kolik činí podpora při rekvalifikaci

Podpora při rekvalifikaci se určuje jako 60 % průměrného výdělku ve vašem posledním zaměstnání. V případě, že jste podnikali, se částka vypočítává z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteném na 1 kalendářní měsíc. V ostatních případech se bude jednat o 0,14 násobek celorepublikové průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Částka má ale nastavené ještě maximum na 0,65 násobek celorepublikové průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.

Co když kurz nedokončíte

V případě, že rekvalifikační kurz nedokončíte, máte povinnost za něj zaplatit. Stejně tak se postupuje v situaci, kdy byste kurz sice dokončili, ale následně nenastoupili na pracovní pozici, kterou vám v souvislosti s rekvalifikací úřad práce našel. Kromě toho budete také vyřazení z evidence úřadu práce a bude vám odebrána podpora. Výjimku v těchto případech představují pouze vážné důvody.

Formuláře, které je třeba vyplnit při žádosti o rekvalifikační kurz naleznete zde.