Ošetřovné a karanténa - jaké jsou výše odměn

25.11.2021

Musíte zůstat doma kvůli karanténě, izolaci nebo kvůli karanténě či izolaci svého dítěte? Vláda odsouhlasila opatření, díky nimž dostanete více peněz.

Protože Česká republika čelí další vlně onemocnění koronavirem, schválila vláda dva návrhy ministryně práce Jany Maláčové. Ty zvýší příjmy rodičům, kteří musí zůstat doma kvůli karanténě či izolaci dítěte nebo z důvodu uzavření školy. Změny znamenají více peněz i pro ty, kteří musí zůstat doma kvůli vlastní karanténě či izolaci.

Zmíněné návrhy a například i Česká správa sociálního zabezpečení pracují pouze s termínem "karanténa". Rozumí se jí však jak nařízená izolace, tak preventivní karanténa.

Karanténa znamená oddělení osoby, která nevykazuje příznaky onemocnění, ale během inkubační doby byla ve styku s infekčním onemocněním nebo byla v ohnisku nákazy. Jde o preventivní opatření.

Izolace je oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo má příznaky této nemoci.

Krizové ošetřovné

S tím, jak roste počet pozitivně testovaných dětí, s nimi bude muset stále více rodičů zůstávat doma ať už kvůli jejich izolaci, karanténě, nebo uzavřené škole či třídě.

Ošetřovné, na které má rodič v takových případech nárok, by se mělo podle návrhu opět zvýšit na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně by rodiče za jeden den měli dostat na dávce vyplaceno 400 Kč, pokud nemají krácenou pracovní dobu (pak by se poměrově zkrátila i minimální výše dávky).

Nárok na dávku bude trvat po celou dobu uzavření školy či třídy nebo při nařízení karantény či izolace dítěti. 

Zaniká pouze v případě, že by vaše zaměstnání skončilo. Čerpat krizové ošetřovné mohou rodiče dětí mladších 10 let tak, jak je tomu u klasického ošetřovného. Ti se mohou v péči o dítě střídat. Dávku ale mohou nárokovat i další členové společné domácnosti, kteří s dítětem žijí. Od příštího roku budou moci čerpat dávku i další příbuzní, kteří nemusí žít s dítětem v jedné domácnosti.

Kromě péče o děti do 10 let vznikne nárok na ošetřovné také v případě péče:

  • o nezaopatřené starší děti, které se účastní školní docházky a jsou závislé na péči jiné osoby (už od I. stupně závislosti) - zde neplatí omezení věkem dítěte,
  • o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami kvůli závažným poruchám učení - zde neplatí omezení věkem,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby a využívající služby denních či týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Krizové ošetřovné se vztahuje i na lidi, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, ale pouze za podmínky, že odvádí pojistné na sociální zabezpečení, přesněji pokud se účastní nemocenského pojištění.

Nárok na výplatu ošetřovného se v případě karantény dítěte uplatňuje potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo ošetřujícího lékaře) na předepsaném tiskopise o nařízení karantény, s tím, že pro výplatu dávky je třeba potvrdit i trvání karantény (či izolace), a to předložením potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo lékaře) na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény.

Hygienické stanice nařizující karanténu u dětí také budou uvedené skutečnosti potvrzovat na příslušných dávkových tiskopisech nemocenského pojištění (dvoudílný průpisný tiskopis "Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)"), který obvykle používají praktičtí lékaři a pediatři. Ti ho však nemohou vystavovat v případech, kdy o karanténě rozhodoval orgán ochrany veřejného zdraví. Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis 'Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)', upřesnila Drmolová.

Pokud hygiena rozhodne jen o nařízení karantény u jednotlivých dětí (a nerozhodne tedy o uzavření celé školy či školky), má podle Drmolové opět vystavit i Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče. Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, je třeba, aby se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátili na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře, uvedla Drmolová.

V případě, že krajská hygienická stanice nařídí uzavření školy nebo její části, vystaví ta na základě podkladů od krajské hygienické stanice rodičům tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)". Tiskopis by měl podle ČSSZ sloužit jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení.

Vláda navrhla platnost krizového ošetřovného už od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Návrh předložila Sněmovně se žádostí o projednání ve stavu legislativní nouze.

Příplatek k nemocenskému za karanténu či izolaci

S krizovým ošetřovným se vrací také tzv. Izolačka. Jde o mimořádný příspěvek zaměstnancům, kterým vznikl nárok na náhradu příjmu při nařízené karanténě či izolaci. Příspěvek se vyplácí za každý kalendářní den a maximálně může činit 370 Kč. Výše dávky je limitována tak, že může dosáhnout spolu s náhradou příjmu maximálně 90 % průměrného výdělku zaměstnance.

Nejdéle mohou zaměstnanci pobírat mimořádný příspěvek po dobu prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény či izolace. Poté začínají pobírat klasické nemocenské od ČSSZ.

I na tento příspěvek dosáhnou lidé, kteří vykonávají činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud odvádí z příjmu pojistné na sociální zabezpečení - přesněji se účastní nemocenského pojištění.

Příspěvek má podle návrhu příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nebo izolace nařízena po 31. říjnu 2021 a pokud bude trvat aspoň ještě v den nabytí účinnosti tohoto zákona (účinnost je navržena dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů). Zatím má být příspěvek schválen do 30. června 2022.

Nepůjde však z kapsy zaměstnavatele. Ten si jeho vyplacenou částku bude moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na náhradu mzdy při nařízené karanténě či izolaci stát zaměstnavatelům přispívá z osekaného programu Antivirus.