Náhradní výživné 

08.09.2021

Stát od 1. července spouští náhradní výživné. Nová sociální dávka, kterou ukotvuje zákon č. 588/2020 Sb., je určena pro nezaopatřené děti nebo jejich zákonné zástupce, jež je mají v péči a kterým druhý z rodičů neposílá žádné, nebo jen částečné výživné. 

Kdo může požádat o náhradní výživné

O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě v případě, že dosáhlo zletilosti. Toto pravidlo se nevztahuje na děti, které jsou v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, nebo děti, kterým náleží příspěvek na úhradu potřeb podle jiného právního předpisu.

Pokud nemá dítě procesní způsobilost, podává žádost jeho zákonný zástupce. Tím je:

  • rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče,
  • poručník,
  • pěstoun,
  • soudem stanovený opatrovník,
  • jiná osoba, které bylo nezletilé dítě svěřeno do péče.

Dávka může činit maximálně 3000 Kč měsíčně. Jeho skutečná výše se ale odvíjí od toho, jaké výživné vám přiznal soud v rozsudku o povinnosti hradit výživné nebo v rámci schválené dohody o výživném. Výše měsíční dávky se stanovuje jako rozdíl soudně přiznaného měsíčního výživného a částky, kterou v daný měsíc povinný skutečně uhradil.

Není to tedy tak, že automaticky dostanete 3000 Kč. Pokud soud vyměřil měsíční výživné např. ve výši 2500 Kč, dostanete maximálně 2500 Kč (v případě, že druhý z rodičů na výživném daný měsíc nezaplatil nic). Pokud by při stanoveném výživném ve výši 2500 Kč zaplatil v daném měsíci 500 Kč, dostanete 2000 Kč. V případě, že soud přiznal výživné ve výši 5000 Kč měsíčně a vy byste od povinného v daném měsíci nedostali nic, dostanete na náhradním výživném 3000 Kč.

Výše dávky se stanovuje a vyplácí vždy za období čtyř kalendářních měsíců od měsíce podání žádosti (resp. splnění podmínek nároku). Vyplácí se každý měsíc zpětně. Poskytnutá suma vychází z měsíčního průměru uloženého a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem "průměrování" sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku, uvádí ministerstvo práce ve své zprávě.

Pro trvání nároku na náhradní výživné i na další období musíte zajít jednou za čtyři měsíce na pobočku úřadu práce a zanést sem potřebné podklady, abyste prokázali, že váš nárok na dávku stále trvá. Na pracák musíte jít nejpozději do konce prvního měsíce tohoto období a prokázat výši případného uhrazeného výživného za období čtyř kalendářních měsíců předcházejících těmto čtyřem měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního výživného prokazuje. Jinak se výplata dávky zastaví. Pokud neprokážete výši případného uhrazeného výživného ani do konce posledního měsíce v období daných čtyř měsíců, za které by se mělo náhradní výživné vyplácet, nárok na dávku zanikne.