Mimořádná okamžitá pomoc

24.07.2023

V životě člověka mohou nastat situace, kdy se vlivem nečekaných událostí ocitne bez prostředků a potřebuje bezodkladnou finanční injekci od státu. Zákon definuje několik situací, kdy je možné čerpat takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Výše této dávky však není stanovena jednotně pro všechny, ale závisí na vzniklé situaci a příjmových a majetkových poměrech žadatele.

Co je to mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc představuje jednu ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek, který zprostředkovává stát osobám, jež postihla nenadálá životní situace, kterou je potřeba bezodkladně řešit. Na rozdíl od příspěvku na živobytí je tato dávka vyplácena jednorázově za účelem okamžité úhrady nákladů spojených s nastalým mimořádným stavem. Nejedná se tedy o pravidelnou podporu.

Příspěvek je poskytován na základě posouzení od Úřadu práce ČR. Ten zhodnotí příjmové, sociální a majetkové možnosti žadatele a případně také společně posuzovaných osob. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přitom čerpat i za předpokladu, že žadatel nesplňuje podmínky pro získání nároku na příspěvek na živobytí.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Příspěvek není možné poskytnout zpětně na již uhrazený náklad. V takové chvíli totiž osoba už prostředky na zaplacení výdajů spojených s nenadálou situací nepotřebuje. V některých případech je však možné udělat výjimku a uznat nárok na dávku i v momentě, kdy byl dotyčný nucen část nákladů uhradit ještě před podáním žádosti.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pak stanovuje několik situací, kdy je možné příspěvek mimořádné okamžité pomoci čerpat. Jedná se o následující okolnosti:

  • Žadatel neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků mu hrozí vážná újma na zdraví.

  • Žadatele postihla vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami (např. živelní pohroma).
  • Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.
  • Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby.
  • Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.
  • Žadatel nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožen sociálním vyloučením.

Kolik je dávka mimořádné okamžité pomoci

Výše dávky mimořádné okamžité pomoci je různá v závislosti na tom, jaká situace daného žadatele postihla a jaké jsou jeho příjmové, majetkové a sociální poměry. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro získání nároku na pravidelné dávky, jako je příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, ale kvůli nedostatku peněz mu hrozí vážná újma na zdraví, je mu poskytnuta částka, která doplní jeho příjmy do výše existenčního minima.

Pakliže žadatele zasáhla nějaká nečekaná destruktivní událost, jako je živelní pohroma, ekologická havárie a podobně, je cílem dávky mimořádné okamžité pomoci zajistit, aby dotyčná osoba nebo osoby měly po určitou přechodnou dobu zabezpečeny základní životní potřeby. Zároveň tento příspěvek slouží jako pomoc pro odstranění důsledků katastrofy, dokud žadatel nebude moci využít prostředků z jiných zdrojů. Nejvíce pak lze čerpat 15násobek částky životního minima jednotlivce, což je v roce 2023 až 72 900 korun.

V případě, že osoba žádá o pomoc kvůli tomu, že nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje uvedeného v zákoně (např. správní poplatek za výměnu osobních dokladů), je výše dávky stanovena maximálně do částky tohoto výdaje s ohledem na příjmovou a majetkovou situaci žadatele.

Je-li důvodem žádosti skutečnost, že dotyčný nemá dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, může být částka příspěvku stanovena až do výše těchto nákladů. Za kalendářní rok lze však čerpat tyto dávky maximálně do výše desetinásobku životního minima jednotlivce. To samé platí také pro žadatele, kteří nemají prostředky na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí.

Pokud osoba žádá o dávku z důvodu bezprostřední hrozby sociálního vyloučení kvůli neuspokojivému sociálnímu zázemí a nedostatku finančních prostředků (např. po propuštění z vazby), je možné čerpat příspěvek maximálně do výše 1000 korun. Zároveň platí, že součet příspěvků této okamžité mimořádné pomoci nesmí za kalendářní rok překročit čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce, tedy 19 440 korun v roce 2023.

Zdroj: mesec.cz