Která přiznání podat elektronicky a která papírově?

20.04.2023

Kdy neplatí povinnost elektronického podání u přiznání k dani z příjmů? Máme pro vás další podrobnosti o povinnosti podávat některá přiznání elektronicky.

Od ledna došlo k výraznému rozšíření skupiny osob, která má datovou schránku zřízenou ze zákona. Novinka se dotkla podnikajících fyzických osob a nepodnikajících právnických osob. Těmto subjektům stát od ledna průběžně zakládá datovky, hotovo by mělo být na konci března.

Ve chvíli, kdy dojde k aktivaci datové schránky (k tzv. zpřístupnění dojde po prvním přihlášení, nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení – dle toho, co nastane dříve), začnou platit také novinky, které se týkají doručování úředních písemností a formy některých podání.

Která přiznání ano a která ne?

Poplatníci od této chvíle musí podávat daňová přiznání, která souvisejí aspoň částečně s jejich podnikatelskou činností, elektronicky.

To znamená, že třeba za svou novou nemovitost, která nijak nesouvisí s podnikáním, přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky podávat nemusíte.

Tento případ se může vztahovat i přímo na přiznání k dani z příjmů. I s aktivovanou datovkou ho podnikatel může podat papírově, pokud v něm uvádí pouze příjmy nesouvisející ani částečně s podnikatelskou činností. Může jít tedy o příjmy z nájmu, příjmy ze zaměstnání či příjmy z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty.

Stále si nejste jistí?

Pokud si stále nejste jistí, zda se na vás nová povinnost podat přiznání elektronicky vtahuje, zodpovězte si následující otázky. Pokud vždy odpovíte "ano", povinnost se na vás vztahuje.

Byli jste k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?

Datová schránka byla zřízena podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku. Připomeňme, že i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.

Měli jste v roce 2022 příjmy ze samostatné činnosti (vyplňujete ř. 37 daňového přiznání)?

Pokud budete podávat daňové přiznání, kde jsou jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.

Nehraje přitom roli, zda jste měli příjmy po celý minulý rok, nebo jen po jeho část. Podstatné je, jestli šlo o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Měli jste v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 zpřístupněnou (aktivovanou) datovou schránku?

Jak už jsme mnohokrát uvedli, pro vznik povinnosti podávat přiznání za příjmy z výdělečné činnosti elektronicky je rozhodující okamžik aktivace datové schránky (tzv. zpřístupnění). To nastává buď vaším prvním přihlášením do datovky, nebo automaticky patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji – dle toho, co nastane dříve. Tento okamžik je nutné odlišovat od prostého zřízení datovky, které ještě žádnou povinnost nezakládá.

Pokud jste loni měli příjmy z výdělečné činnosti a stát vám ze zákona založil datovku, ještě tehdy jste se mohli "přiznat" papírově. Teprve od její aktivace už musíte elektronicky.

Zjistíte-li, že jste přiznání podali v listinné podobě v době, kdy už byla vaše datovka aktivní, musíte přiznání podat znovu elektronicky.

Pokud vám datovku podnikající fyzické osoby založil stát, ale vy jste si nevyzvedli dopis s přístupovými údaji, aktivaci se tak jako tak nevyhnete. Na zásilku se totiž po 10 dnech od jejího uložení aplikuje fikce doručení a bude se považovat za doručenou. Poté dojde k aktivaci po 15 dnech od fikce doručení.

Kdy je datová zpráva doručena fikcí?

Pokud poslední z 10 dnů, které běží, než nastane fikce doručení, připadá na víkend nebo svátek, posune se datum doručení na nejbližší pracovní den.

Dny se nepočítají jako úseky 24 hodin od chvíle doručení do datovky, ale jako celé kalendářní dny. Bez ohledu na přesný čas doručení tak 10denní lhůta končí s koncem 10. dne (případně déle, pokud konec lhůty připadne na víkend či svátek – viz výše).

Elektronické podání platí i pro neziskovky

Ačkoli se většinou všude řeší datovky v souvislosti s podnikajícími fyzickými osobami, stát od začátku roku datovky ze zákona zakládá také tzv. nepodnikajícím právnickým osobám zapsaným v registru osob. I těmto subjektům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Může jít např. o spolky, společenství vlastníků jednotek, nadace, nadační fondy, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti zapsané k 1. lednu 2023 v základním registru právnických osob.

Jak správně podat přiznání elektronicky?

Pro jistotu zopakujme, že chcete-li poslat přiznání přes datovku nebo e-mailem s elektronickým ověřeným podpisem, musíte přiznání posílat ve formátu XML, nikoli tedy v PDF.

Další možností je podat přiznání přes portál MOJE daně buď přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo přes Online finanční úřad.

Elektronické podání v tomto případě nelze učinit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (tedy datové zprávy, která je do 5 dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu) ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem.

zdroj: mesec.cz