Jaké jsou možnosti dlužníka, když není schopen řádně splácet splátky insolvence?

01.07.2021

Někteří dlužníci, jejichž úpadek je řešen oddlužením začali řešit problém, kde vzít prostředky na pravidelné splátky. Na nově vzniklou situaci reagoval rovněž stát, a to prostřednictvím legislativních změn.

Nejprve je nutné podotknout, že v případě jakýchkoliv problémů, ať už mají či nemají spojitost s koronavirem, je vždy důležité, aby dlužník se svým insolvenčním správcem komunikoval, a to co nejdříve.

Ani insolvenční soud však nemá pravomoc o insolvenčním řízení rozhodovat jen tak. Existují však možnosti, jak na výpadek příjmů reagovat. 

Možnosti se odvíjí od důležitého datumu, a to konkrétně od 1. 6. 2019, kdy nabyl účinnosti zákon č. 31/2019 Sb.. Tento zákon je známý jako tzv. oddlužovací novela.

Jednou z možností je žádost o stanovení nižších srážek. 

Bez ohledu na to, jestli bylo oddlužení povoleno před, nebo až po výše uvedeném datu, má dlužník povinnost předložit příslušnému soudu přesvědčivé důvody, na základě kterých žádá o snížení splátek, případně proč nebyl, resp. není schopen splácet pravidelné splátky, které mu byly uloženy. 

Úpadek dlužníka před oddlužovací novelou

V případě, že k prohlášení úpadku došlo ještě před oddlužovací novelou, tedy nejpozději ke dni 31. 5. 2019, pak může soud rozhodnout o změně pouze v případě, že se podstatně změní okolnosti rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek. Dlužník musí soudu navrhnout výši splátek, které je schopen s ohledem na své příjmy i výdaje splácet, a rovněž musí soudu vysvětlit, proč tak koná. Soud není návrhem dlužníka vázán, může dokonce rozhodnout i nad jeho poměry.

Úpadek dlužníka po oddlužovací novele

Pokud však došlo k vyhlášení úpadku až po výše uvedeném datu, pak je možné, aby dlužník podle § 398 odst. 5 insolvenčního zákona požádal o jinou výši měsíčních splátek pro změnu poměrů, a to kdykoliv v průběhu oddlužení po jeho schválení. Ani v tomto případě není soud dlužníkovým návrhem vázán a rozhodne pouze ve dvou případech:

  • pokud dosavadní výše zřejmě ohrožuje plnění splátkového kalendáře,
  • nebo pokud míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.


Přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení

Novinkou, kterou oddlužovací novela přinesla, je podle § 412b insolvenčního zákona možnost přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení. Insolvenční soud tak může přerušit průběh oddlužení podle § 412b odst. 1 insolvenčního zákona až na jeden rok. Učiní tak však pouze z důležitých důvodů, a to na návrh dlužníka, případně insolvenčního správce. Pokud však podle názoru insolvenčního soudu důležité důvody odpadnou, pak je podle § 412b odst. 3 insolvenčního zákona soud oprávněn rozhodnout o pokračování oddlužení i bez návrhu. Průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně.

Zrušení oddlužení

Zásadní je především zmírnění následků současné situace tím, že v případě, že dlužník neuspokojí v důsledku koronavirové pandemie 30 %, případně 50 % při snížených splátkách, nedojde ke zrušení oddlužení. Soud v této situaci posoudí, zda jsou i přes tuto skutečnost splněny veškeré povinnosti a následně rozhodně o splnění oddlužení.