Jak správně podat výpověď v zaměstnání

25.08.2022

Většina zaměstnanců změní z různých důvodů několikrát zaměstnavatele. Každé zaměstnání však musí být řádně ukončeno. Poradíme vám, jak to udělat tak, aby to bylo správně. 

Pracovní poměr může být ukončen pouze výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo vzájemnou dohodou. 

Zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit v souladu s ustanoveními zákoníku práce. S dohodou o ukončení pracovního poměru musí souhlasit obě smluvní strany. 

Výpověď dohodou tedy neexistuje. Buď se jedná o výpověď nebo o dohodu.

Výpovědní lhůta platí jen pro zaměstnavatele

Při ukončení pracovního poměru dohodou plyne dvouměsíční lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že dvouměsíční výpovědní lhůta se vztahuje pouze na výpověď podanou ze strany zaměstnavatele, ale zákonná lhůta platí i pro výpověď podanou zaměstnancem. Rychle ukončit pracovní poměr je možné pouze vzájemnou dohodou, ale se zněním dohody musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel, nejedná se o jednostranný právní akt.

Uzavřením nového zaměstnání staré končí

Při nástupu do nového zaměstnání staré zaměstnaní nekončí. V praxi je možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Podepsáním nové pracovní smlouvy tedy automaticky nedochází k ukončení předchozího pracovního poměru. Při práci pro více zaměstnavatelů současně lze však daňové slevy uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

U smlouvy na dobu určitou nelze dát výpověď

Velmi často uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci smlouvu na dobu určitou, zpravidla jeden rok. Pokud nedojde k úpravě pracovní smlouvy, tak pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí sjednaným datem. I pracovní poměr na dobu určitou je však možné předčasně ukončit, ať už výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo výpovědí podanou zaměstnancem či vzájemnou dohodou.

Odstupné nenáleží při ukončení pracovního poměru dohodou

V případě obdržení výpovědi ze zákonných důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, nejčastěji tedy nadbytečnost zaměstnance, náleží zaměstnanci zákonné odstupné, jehož částka je odstupňována na délce trvání pracovního poměru.

Zaměstnanci pracující pro zaměstnavatele alespoň dva roky mají nárok na zákonné odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Někteří zaměstnavatelé ukončují pracovní poměr vždy raději dohodou, i v těchto případech může mít zaměstnanec nárok na zákonné odstupné, pokud je zde uveden důvod ukončení pracovního poměru, tedy např. nadbytečnost dle § 52, písmena c) zákoníku práce.

Dohodou lze ukončit pracovní poměr ústně

Přestože je vzájemný pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem přátelský a k ukončení pracovního poměru dochází k oboustranné spokojenosti vzájemnou, tak musí být tato dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru. Vzájemnou dohodou končí pracovní poměr sjednaným dnem.

Výpověď je možné vzít zpět

V praxi si může zaměstnavatel nebo zaměstnanec podanou výpověď během výpovědní lhůty rozmyslet. Výpověď však může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany, přičemž odvolání výpovědi i souhlas s odvoláním výpovědi musí být rovněž písemně.

Zdroj: e15.cz