Dotace na výměnu starého kotle: kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

06.08.2021

Dotace na výměnu starého kotle budou nově dvojího charakteru. Jiná pravidla a výše podpory platí pro nízkopříjmové rodiny a ty s vyššími příjmy.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Nízkopříjmové domácnosti jsou definovány jako domácnosti s čistým příjmem, který za letošní rok (2020) nepřekročí limit 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, budou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 - zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. U dětí a studentů do 26 let se příjmy považují vždy za nulové.

Za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 Kč. To znamená, že na 95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého.

Podporu můžete získat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na výměnu kotle realizovanou od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých nákladů s limity podle typu zdroje (viz tabulka níže). Mezi způsobilé výdaje patří stavební práce, dodávky a služby související s výměnou, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby / kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace v Kč
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo elektrické a plynové (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000

Kde žádat a co doložit

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu od počátku roku 2022. Úředníci by vám měli být schopni poskytnout i odborné poradenství, pokud si s žádostí nebudete vědět rady. Budete potřebovat následující dokumenty:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - musíte prokázat, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, v níž budete kotel měnit
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co musíte doložit po výměně starého kotle:

 • účetní doklady jako faktury a bankovní výpisy
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popřípadě výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Dotace z programu Nová zelená úsporám

Domácnosti, které nespadají do kategorie nízkopříjmových, budou moci žádat o dotaci na výměnu starého kotle z programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí do tohoto programu startuje od října 2020.

O dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) můžete žádat, pokud vlastníte či spoluvlastníte rodinný či bytový dům, byt nebo trvale obývaný rekreační objekt. Podporu můžete získat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám získáte bonus.

Způsobilé výdaje jsou:

 • nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků,
 • úpravy spalinové cesty,
 • měření a regulace,
 • napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace rodinný dům (Kč) Max. dotace bytový dům (Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A) 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže) 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++) 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++) 60 000 80 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (jen pro bytové domy) - 30 000

Odkdy a kde žádat

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky na webu Nová zelená úsporám. Pro konzultace můžete využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí nebo bezplatnou infolinku 800 260 500.

V rámci programu bude k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterých budete moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud zvolíte jiný zdroj, musíte k žádosti předložit dokumenty, například certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.