Datová schránka pro všechny OSVČ - jaké povinnosti z toho plynou?

18.05.2023

Řada podnikatelů získala nově datovou schránku. Co to pro ně ale přesně znamená z hlediska komunikace s Finanční správou? A jak přesně tedy nově mohou podat daňové přiznání?

Od letoška se výrazně rozšířil okruh subjektů, jež mají datovku zřizovanou ze zákona. Nově do této skupiny spadají i nepodnikající právnické osoby (např. spolky, nadace) a všechny podnikající fyzické osoby, jež mají IČO.

Stát ji proto všem těmto subjektům postupně založí ve třech vlnách od ledna do března 2023 s tím, že ji nebudou moci deaktivovat – tzv. znepřístupnit. (U nepodnikajících občanů zůstaly datovky na bázi dobrovolnosti.)

Zpřístupnění, tedy aktivace datové schránky nastane vaším prvním přihlášením, nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (podle toho, co nastane dříve).

Mám nově datovku. Co to pro mě znamená?

Pokud je vám datová schránka zřízena ze zákona, musíte některá formulářová podání – hlavně daňová přiznání, která se aspoň částečně týkají vaší podnikatelské činnosti – provádět elektronicky.

To neznamená, že musíte do budoucna vše posílat přes datovku. Můžete využít i jiné elektronické cesty, např. portál MOJE daně.

Rozhodným okamžikem, od kterého pro vás tyto nové povinnosti platí, je zpřístupnění – tedy aktivace datové schránky (nepleťte si se založením schránky). Jak už jsme uvedli výše, ke zpřístupnění dojde vaším prvním přihlášením, nebo patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji (dle toho, co nastane dřív).

Pokud tedy chcete letos vyřešit daně postaru a datovku ještě nemáte vůbec, nebo byla zatím jen založena, ale není aktivní, musíte stihnout podat přiznání dříve, než dojde ke zmíněnému zpřístupnění.

Co znamená "podat přiznání elektronicky"

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky neznamená, že musíte podat přiznání pouze přes datovou schránku. Elektronicky podat daňové přiznání můžete:

v předepsaném formátu XML datovou schránkou (nikoli tedy např. ve formátu PDF),

e-mailem s elektronickým ověřeným podpisem – opět ve formátu XML,

přes portál MOJE daně – prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo přes aplikaci Online finanční úřad.

V případě, že jste měli datovku jako občan a nyní máte další jako podnikatel, je jedno, ze které přiznání na finanční úřad zašlete.

Co hrozí za porušování nové povinnosti?

Pokud podáte přiznání papírově navzdory tomu, že už vaše datová schránka byla aktivována, koledujete si o pokutu. Nemělo by to ale být tak, že ji dostanete rovnou. Finanční úřad by vás měl nejprve na chybu upozornit a vyzvat vás k elektronickému podání. Jen pokud budete tuto výzvu ignorovat, můžete dostat pokutu do 1000 Kč.

Některá podání ano, ale ne všechna komunikace

Jak upozornila Finanční správa, i když vám byla zřízena datovka, neznamená to, že s vámi už orgány Finanční správy ČR budou komunikovat vždy jen přes datovku: Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Obecně platí, že správce daně písemnosti doručuje podle jejich povahy. V souvislosti s datovkou podnikající fyzické osoby tedy typicky podle toho, jestli se daná písemnost vztahuje k podnikatelské činnosti.

Do datovky tedy budou OSVČ dostávat dokumenty související s podnikatelskou činností (např. výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti).

Ostatní písemnosti, které s podnikatelskou činností nesouvisí, budou podle Finanční správy i po zřízení datovky zasílány listinnou formou (poštou).

Pouze v případě, že máte kromě podnikatelské datovky dobrovolně zřízenou datovku i jako občan (protože v takovém případě musíte mít datovky dvě), dostanete písemnost vztahující se k soukromé činnosti občana také do datovky.

Zdroj: mesec.cz