Co je to pojištění soběstačnosti?

05.06.2024

Pojištění, které vám bude vyplácet měsíční plnění (až doživotní), pokud pro stáří nebo zdravotní stav nebudete schopni zvládat bez pomoci každodenní péči o sebe a svoji domácnost.

Pojišťovny začínají od letoška postupně nabízet pojištění dlouhodobé péče s možností daňového zvýhodnění. Člověk díky němu získá jistotu, že při zhoršení zdravotního stavu bude mít k dispozici prostředky k placení potřebné pomoci od druhých. 

Ze základu daně si lze v případě tohoto pojištění nově odečíst až 48.000,- Kč ročně.

Pojištění funguje tak, že po přiznání závislosti na péči nebo ztráty soběstačnosti začne pojišťovna vyplácet pojištěnému člověku měsíční rentu, a to až do konce jeho života. Pojistné plnění je přitom vypláceno bez ohledu na to, zda žije doma, nebo v pečovatelském zařízení.

Pravidla pro získání podpory

Daňová podpora má i u tohoto produktu své jasné a nepřekročitelné podmínky. Tou hlavní, která toto pojištění do velké míry definuje, je navázání pojistné události na vznik nesoběstačnosti pojištěného, která odpovídá závislosti 3. nebo 4. stupně podle zákona o sociálních službách. Pro vznik pojistné události není tedy přímo podmínkou již přiznaný příspěvek na péči 3. nebo 4. stupně, ale právě vznik závislosti pojištěného. Jestli nechají posouzení závislosti na státním posudkovém lékaři, nebo využijí posudku "svého" lékaře, je na pojišťovnách. Pokud by však nastala situace, že lékař pojišťovny posoudí klienta striktněji než státní posudkový lékař, pak se pojišťovna musí řídit závěrem státního lékaře. 

Pojišťovna zároveň může klienta pojistit i pro případ vzniku závislosti nižšího stupně, avšak pojistné připadající na krytí rizika závislosti nižšího stupně nebude uznatelné pro odpočet ze základu daně.Další důležitou otázkou je, kdo může být pojištěným, pokud je odlišný od pojistníka. Vzhledem k tomu, že od počátku úvah nad tímto produktem hrála důležitou roli mezigenerační solidarita, odráží se tento aspekt i v daňové uznatelnosti. 

Daňově uznatelné je proto i pojištění, kdy pojištěným je pojistníkova osoba blízká. Jakkoliv máme za to, že v případě pojištěné osoby jiné než blízké by tak či tak vyvstala otázka pojistného zájmu, je pochopitelné, že se zákonodárce chtěl jistit proti účelovému pojišťování nesouvisejících osob za účelem čerpání daňové úlevy, aniž by pojistník byl případnou závislostí pojištěného dotčen. 

Jinak řečeno, současné znění zákona odráží záměr, že pojistné plnění má pomáhat nejen pojištěnému, ale také jeho osobě blízké – pojistníkovi – zvládnout nově nastalou situaci, kdy může být ze dne na den konfrontován s potřebou nepřetržité péče o pojištěného. Pokud tedy například ekonomicky aktivní potomek je pojistníkem a jeho rodič pojištěným, pak to umožní pojistníkovi nevypadnout zcela z pracovní pozice a využít finance z pojistného plnění na zajištění částečné externí péče o svého blízkého.